Apple reparatie     Samsung reparatie     Nokia reparatie     Sony Xperia reparatie     OnePlus reparatie   Huawei reparatie

Language: Nederlands
Language:

Algemene herstellingsvoorwaarden

1. Enkel de factuur of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Fixit Antwerp / Phonepro.

2. De defecte toestellen dienen afgegeven te worden zonder accessoires (hoesjes, simkaarten, geheugenkaarten, etc...) Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover dit op de reparatiebon vermeld word bij afgifte van het apparaat. Fixit Antwerp / Phonepro is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

3. In geval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling afgegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van Fixit Antwerp / Phonepro ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de restwaarde van de aankoopprijs van de goederen.

4. Fixit Antwerp / Phonepro kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen ingeval specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zouden zijn.

5. Fixit Antwerp / Phonepro kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van fuctionaliteiten van de goederen ingeval van herstelling na waterschade en/of valschade.

6. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Fixit Antwerp / Phonepro in dit verband. Fixit Antwerp / Phonepro heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens, opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

7. De herstelling wordt uitgevoerd binnen de voor de herstellingsopdracht vernoemde termijn. Fixit Antwerp / Phonepro is niet aansprakelijk voor de leveringstermijn van wisselstukken. De klant wordt via een e-mail of telefonische oproep verwittigd van zodra de goederen bij Fixit Antwerp / Phonepro kunnen worden afgehaald. Elke klant beschikt over een termijn van 90 dagen om de herstelde goederen af te halen. Bij overschrijding van deze termijn zullen de goederen, zonder verdere verwittiging van de klant en zonder dat enige schadevergoeding door Fixit Antwerp / Phonepro dient te worden betaald, door Fixit Antwerp / Phonepro milieuvriendelijk worden vernietigd.

8. Bij de afhaling van de in herstelling gegeven goederen dient de klant de herstellingsbon en zijn identiteitskaart indien hiervoor wordt gevraagd voor te leggen.

9. Fixit Antwerp / Phonepro behoudt zich het recht voor haar algemene herstellingsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

10. Elke meerkost bij een herstelling tot een bedrag van 25,00 € zal uitgevoerd worden zonder dat er een voorafgaand bestek zal opgemaakt worden. In elk ander geval zal, voorafgaandelijk aan de herstelling, aan de klant een bestek worden voorgelegd.

11. Bij herstellingen mits waterschade zal de klant een forfaitaire kost worden aangerekend van 30,00 €. Deze kosten worden niet terugbetaald, ook niet wanneer geen herstelling plaatsvindt.

12. In geval van aanvaarding van het bestek door de klant, dient een voorschot van minimum 25% van het totale bedrag vermeld op het bestek indien er onderdelen specifiek voor de reparatie dienen te worden besteld. De herstelling zal niet worden uigevoerd alvorens het voorschot werd betaald.

13. Op alle herstellingen geldt een waarborg van drie maanden voor zover het eenzelfde defect betreft en dit defect niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik, tenzij andersluidende bepalingen op de factuur of aankoopbon worden vermeld. Deze termijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat het product aan de klant werd geleverd.

14. Alle facturen betreffende de herstellingskosten moeten contant betaald worden bij de levering van de herstelde apparaten of bij de ophaling in de winkel.

Alle merknamen en logos zijn en blijven eigendom van hun rechtmatige eigenaars. Alle prijzen op de Fixit Antwerp website worden inclusief BTW weergegeven.